Golf4singles | ook voor alleengaande

algemene voorwaarden

ABP Golfactiviteiten

Artikel 1

Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ABP Golfactiviteiten, voor een cliënt georganiseerde evenementen en beslaan 8 artikelen.

Lid 2
Onder een evenement wordt onder meer verstaan: het organiseren van clinics en of golfdagen gedurende één of meerdere dagen.

Lid 3
Onder cliënt wordt de wederpartij van ABP Golfactiviteiten verstaan.

Lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele communicatie proces die aan het sluiten van een overeenkomst tot het organiseren van een evenement voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door ABP Golfactiviteiten respectievelijk verricht.

Het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2 Offerte

Lid 1
Een ieder kan geheel vrijblijvend aan ABP Golfactiviteiten een offerte vragen, met betrekking tot de mogelijkheden een door cliënt nader omschreven evenement te organiseren.

Lid 2
In een offerte staan onder meer een beschrijving van het evenement, de contactpersoon van ABP Golfactiviteiten, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs ABP Golfactiviteiten, het door cliënt gewenste evenement kan organiseren en indien gewenst, de datum of data.

Lid 3
Een offerte is voor ABP Golfactiviteiten bindend voor een termijn zoals overeengekomen tussen ABP Golfactiviteiten en cliënt, met een maximum van 2 weken.

Artikel 3 Optie

Lid 1
De cliënt kan een offerte, na overleg met (en goedkeuring) van ABP Golfactiviteiten laten omzetten in een optie.

Lid 2
Het verlenen van een optie door ABP Golfactiviteiten houdt in dat de in de offerte omschreven diensten, faciliteiten, datum/data, tegen de geoffreerde prijs, voor de cliënt worden vrijgehouden ABP Golfactiviteiten en cliënt spreken een termijn af waarvoor de optie zal gelden, deze beloopt maximaal 2 weken of totdat er door een andere cliënt een definitieve aanvraag wordt geplaatst voor dezelfde datum. ABP Golfactiviteiten zal de cliënt dan in de gelegenheid stellen om binnen 24 uur de optie definitief te maken, of te annuleren.

Lid 3
Een telefonisch verleende optie zal schriftelijk per e-mail door ABP Golfactiviteiten worden bevestigd in een optiebevestiging waarin een omschrijving van het evenement, de prijs en de gereserveerde datum/data staat.

Lid 4
Indien een derde cliënt, tijdens de periode dat een optie is verleend, één of meerdere data wil boeken – zie hieronder -, zal eerst aan de optiehouder een termijn van 24 uur worden gegund om zijn optie in een boeking om te zetten. Na deze 24 uur vervalt de optie en is ABP Golfactiviteiten niet langer gebonden aan de optie.

Artikel 4 Boeking

Lid 1
Een boeking is het, door cliënt, definitief verlenen van een opdracht tot het organiseren van een evenement, als omschreven in offerte of optiebevestiging, aan ABP Golfactiviteiten

Lid 2
Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.

Lid 3
Een boeking wordt door ABP Golfactiviteiten zo spoedig mogelijk schriftelijk per e-mail aan cliënt bevestigd.

Lid 4
Bij bevestiging dient 25% door cliënt aanbetaald te worden van de geschatte eind factuurwaarde.

Artikel 5 Aantal deelnemers

Lid 1
De cliënt dient uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van het evenement het exacte aantal deelnemers schriftelijk mede te delen aan ABP Golfactiviteiten. Op basis hiervan wordt de eindfactuur gemaakt. Alleen afwijking in het aantal naar boven worden op de factuur aangepast.

Lid 2
Bij minder deelnemers mag dit aantal maximaal 10% verschillen van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers en zal op de factuur in mindering gebracht worden.

Artikel 6 Betaling

Lid 1
Cliënt dient 3 weken voor aanvang van het evenement de totale factuur voldaan te hebben.

Lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met ABP Golfactiviteiten overeengekomen prijs.

Lid 3
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is ABP Golfactiviteiten gerechtigd deze aan cliënt door te berekenen.

Artikel 7 Annulering door cliënt

Lid 1
Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement te annuleren. Indien annulering plaatsvindt méér dan vier weken voor de (aanvang)datum van het evenement is de cliënt 25% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.

Lid 2
Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en twee weken voor de (aanvang)datum van het evenement, is de cliënt 50% van de verwachte factuurprijs verschuldigd. Voor de professionals geldt eveneens 50%.

Lid 3
Indien de annulering binnen twee weken voor de (aanvang)datum van het evenement plaatsvindt is 90% van het verwachte factuurbedrag verschuldigd. Voor de professionals is dit 100%, dit geldt tevens voor no show.

Artikel 8 Annulering door ABP Golfactiviteiten

Lid 1
ABP Golfactiviteiten is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum/data voor het evenement worden vastgesteld. Het reeds door cliënt aanbetaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op een alternatieve datum.

Lid 2
ABP Golfactiviteiten is niet aansprakelijk voor kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.

Onder overmacht wordt mede verstaan:

slechte conditie van de golfbaan en/of materieel tengevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden; natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm; plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals.